Privacyverklaring


6 december 2021

Uw persoonsgegevens worden door Vergeet-je-nietje (Aarschotsesteenweg 238, 3012 Wilsele – KBO BE0774.392.075) verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vergeet-je-nietje.be. Via dit adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken, ze verbeteren, laten wissen of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder.

Vergeet-je-nietje verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Vergeet-je-nietje op info@vergeet-je-nietje.be.

Verwerkingsdoeleinden

Vergeet-je-nietje verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het plaatsen van een bestelling dient de Klant zijn toestemming te geven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, om te voldoen aan de wettelijke verplichting en voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de Klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Vergeet-je-nietje werkt met bepaalde bedrijven samen, die je persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Voor het afhandelen van de bestellingen en betalingen werkt Vergeet-je-nietje samen met de betalingsprovider Mollie en het postbedrijf Bpost.
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geeft Vergeet-je-nietje je persoonsgegevens onder geen voorwaarde door aan andere bedrijven of instellingen, behalve indien dit wettelijk verplicht wordt (bv. op vraag van de politie bij een vermoeden van een misdrijf).

Bewaartermijn

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).  Vergeet-je-nietje bewaart je persoonsgegevens tot 7 jaar nadat je bestelling werd afgerond. Dit is de wettelijke bewaartermijn.

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De Klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. Bovendien heeft de Klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de Klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar info@vergeet-je-nietje.be.

Direct marketing

De Klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).